การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “เกษตรพอเพียง” แบบเรียนร่วมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก", The 11th International KU-KPS Conference , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2013 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exพิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์, exรุจิรา มหาแก้ว, exเรณู บุญเหลือ, exธิติรส บำรุงศิลป์, exสุธาธินี อุดม, exสรารัตน์ รื่นรวย, exชญานิษฐ์ ชูรัตน์, exสกุนต์ อยู่กลัด, exวรวลัญช์ มูลละออง, exจารุวรณ หล่อเงิน, exมินตรา แตงระย้า, "การพัฒนาหลักสูตรเปิดโลกความหลากหลายแมลงทางการเกษตร แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exพงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์, exนฤมล ช่างดี, exภาพิมน สุดงาม, exเมธี ขันทอง, exรุจา วิวัฒน์, exนริศา ประกอบศิลป์, exธนิตตา จันทนไพรบูรณ์, exกมลทิพย์ บัวแดง, exกฤติกา ทรัพย์แสนดี, exอลิษา เต่าทอง, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในน้ำใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 exมนตรี วัดน้อย, exชานนท์ แสงโสด, exณัฏฐ์กรชวัล พรหมภักดี, exวิจิตรา อยู่รุ่ง, exวิศนีย์ สีเอี่ยม, exลลิตพร สุทธิประภา, exนิภา คู้เจริญ, exสัจจพร คนบุญ, exศิริพร ภู่ระหงษ์, exนารีรัตน์ รัชประภาพงษ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "ผักสวนครัวรั้วกินได้" สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012 - 7 มกราคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย