สังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์และศึกษาโครงสร้างทางวิศวกรรมผลึกของสารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย

Publish Year International Journal 2
2014 exSaisa-ard, O, inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDungkaew, W, exHaller, KJ, "Evidence of a Lead Metathesis Product from Calcium Hydroxyapatite Dissolution in Lead Nitrate Solution", ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014
2013 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenneth J. Haller, "Theophylline Cocrystallized with Salicylic Acid and Picolinic Acid:Preparation and Physical Properties", Advanced Materials Research, ปีที่ 699, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 682-688
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUraiwan Kahwto, "Screening and Physical Characterization of Antibiotic Nitrofurantoin Cocrystals", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis, characterization and photoluminescent properties of Zn(II) with picolinic acid and carboxylic acids", The 6th PACCON / Chemistry for Materials & Nanotechnology (MNT), 2011., 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis, Crystal Characterization, and Luminescent Properties of Mixed Carboxylate Ligand Zn(II) Complexes.", ECM27, 6 - 11 สิงหาคม 2012, Bergen ราชอาณาจักรนอร์เวย์