ผลของสภาวะเครียดต่อการรอดชีวิตของ Salmonella spp. ในสภาวะจำลองระบบทางเดินอาหาร