ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย

Publish Year International Journal 3
2016 exTrithavisup, K., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Acid Treatment on Physicochemical Properties of Aged Rice Flour", International Journal of Food Properties, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, กันยายน 2016, หน้า 2074-2086
2014 exKatekhong, W, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice ageing and freeze-thaw cycle on textural properties of cooked rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014, หน้า 2283-2289
2012 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาววรรธินี เกตุคง, "Effect of rice storage on pasting properties, thermal properties,swelling and granular morphology of rice flour", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 315-321
Publish Year International Conference 7
2015 exนางสาวกมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Improving Textural Properties of Frozen Cooked Aged Rice through the Addition of Acid", IFT 2015 Annual Meeting and Food Expo, 10 - 14 กรกฎาคม 2015, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2014 exKamonrat Trithavisup, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of Physicochemical Properties of Aged Rice Flour with Citric Acid and Its Applications", The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exKamonrat Trithavisup, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of citric acid and lime juice on physicochemical properties of aged rice flour", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exKunyarat Reepholkul, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The effect of sodium hydroxide on the granular morphology and pasting properties of corn and cassava starch", 12 th Asean Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exWattinee Katekhong , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice storage on pasting properties, swelling & granular morphology of rice flour", 12 th Asean Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exKannika Owcharoen, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of freeze-thaw cycles on texture and changes in pectin content of frozen mango (Mangifera indica L. cv. Nam Dokmai)", 12 th Asean Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exPornpisa Prasertthaijaroen , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Correlation between Instrumental Parameters of Texture and Sensory Evaluation of Frozen Cooked Rice", IFT (Institute of Food Technology) meeting 2011, 11 - 14 มิถุนายน 2011, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exพรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ, exวรรธินี เกตุคง, exกมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์, "ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exPicha Pitukcheevanon, exRacha Kongnasiri, "EFFECT OF PROCESSING ON ASCORBIC ACID ? CAROTENE CONTENT IN MANGO (Mangifera indica Linn.)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 – วทท37 (STT37) , 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย