การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรัชนี โชคเจริญ, "นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 13-22
2009 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "population density of Asian Elephant in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 40-50
Publish Year National Conference 2
2018 exนายวุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและชนิดพืชอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", การประชุมการป่าไม้ พ.ศ. 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่า (Elephas maximus Linnaeus, 1758)ในป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบางแห่ง", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31, 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย