การประยุกต์ธรณีโบราณคดี แหล่งโบราณคดีเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

Publish Year International Journal 2
2014 exYuratikan Jantaravikorn, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Isao Takashima, "Application of Ground-Penetrating Radar to Archaeological Remains in Wat Phra Si Sanphet, Central Thailand", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 24, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2014, หน้า 3571-3577
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Thongkam, exS. Intarasiri, exC. Thongleurmd, exT. Kamwanna, exT. Leelawathanasuk, exP. Dararutana, "Raman spectroscopic study on archaeological glasses in Thailand: Ancient Thai Glass", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 231-235