ประสิทธิภาพของฟิล์มโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลไคโตซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร

Publish Year International Journal 2
2012 exนางสาวจุฑามาศ ทันตะละ, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์, "Effect of Molecular Sizes, Sources of Chitosan and Plasticizer Types on Properties of Carboxymethyl Chitosan Films", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 611-614
2012 exนางสาวจุฑามาศ ทันตะละ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of chitosan and carboxymethyl chitosan from different types and sources of chitosan", Italian Journal of Food Science and Technology, ปีที่ XXIV, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 97-101
Publish Year International Conference 5
2015 exRungsiri Suriyatem, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exPatcharin Raviyan, exP Intipunya, exPornchai Rachtanapun, "Investigation and modeling of moisture sorption behavior of rice starch/carboxymethyl chitosan blend films", 2015 Global Conference of Polymer and Composite Materials, 16 - 19 พฤษภาคม 2015, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exน.ส. จุฑามาศ ฑันตะละ, exน.ส. วิรงรอง ทองดีสุนทร, exผศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of molecular sizes and sources of chitosan on sorption isotherms of carboxymethyl chitosan films and prediction models", The 6th PACCON / Symposium on Biomaterials, Bioplastics and Bionanotechnology (BIP), 11 - 13 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวจุฑามาศ ทันตะละ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CHITOSAN AND CARBOXYMETHLY CHITOSAN FROM DIFFERENT TYPES AND SOURCES OF CHITOSAN", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exนางสาวจุฑามาศ ทันตะละ, exC.H. Chiu, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Chitosan Films Incorporated with Essential Oils from Fingerroot and Holy Basil", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference, 18 - 19 ตุลาคม 2012, Pingtung ไต้หวัน
2011 exพรชัย ราชตนะพันธุ์, exจุฑามาศ ทันตะละ, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of molecular size, sources of chitosan and plasticizer types on properties of carboxymethyl chitosan films", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications 2011 (CMICBA2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย