การออกแบบระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับรากหญ้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมของไทย

Publish Year International Conference 3
2014 inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Knowledge Management Strategies for Enhancing the NPSD Performance of Thai SMEs", The 3rd International Forum on Indigenous Management Practices (IFIMP) 2014 16th -19th March 2014, 18 มีนาคม 2014, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2013 inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Managing Knowledge to Enhance the Performance of the Grassroots Technological Innovation for Thai SMEs", 2013 International Conference on Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM2013), 30 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exKhalid Abdul Wahid, inนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Construction of Knowledge Creation: A Conceptual Framework", 2013 International Conference on Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM2013), 30 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย