การศึกษากลไกของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สูตรสำเร็จเพื่อเพิ่มผลผลิตผัก