การประมาณค่าการแพร่ทางความร้อนของอาหารเหลวโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบผกผัน