การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงระบบการขนส่งข้าวสำหรับโรงสี