การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus fp25k gene during serial passage in cell culture", The 6th International Conference on Biopesticides (ICOB6), 11 - 16 ธันวาคม 2011, Chiang Mai, Thailand อื่นๆ
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Fast accumulation of few polyhedra mutants during passage of a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus in Heliothis zea (HZ-AM1) cell culture", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย