สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน