เครื่องสอบเทียบการไหลของอากาศและทดสอบประเมินค่าสัมประสิทธิ์การไหลของอากาศของแผ่นออริฟิกส์ที่ไม่มาตราฐาน