โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยแมลงภู่