การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรียจากพืช