การศึกษา Deconvolution ของการกระจายตัวของมวลโมเลกุลและปริมาณโคมอนอเมอร์: การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาและควบคุมโครงสร้างพอลิเอทธิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นต่ำ

Publish Year International Journal 4
2014 exAtiqullah, M, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exEmwas, AHM, exAl-Harthi, MA, exHussain, I, exUl-Hamid, A, exHossaen, A, "Silica-supported ((BuCp)-Bu-n)(2)ZrCl2: effect of catalyst active center distribution on ethylene-1-hexene copolymerization", POLYMER INTERNATIONAL, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 955-972
2014 exMuhammad Atiqullah, exSagir Adamu, exMohammad Mozahar Hossain, exMamdouh A. Al-Harthi, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exAnwar Hossaen, "Effects of supported (nBuCp)2ZrCl2 catalyst active center multiplicity on crystallization kinetics of ethylene homo- and copolymers", Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2014, หน้า 1982-1991
2013 exMuhammad Atiqullah, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exAbdul-Hamid M. Emwas, exMamdouh A. Al-Harthi, exIkram Hussain, exAnwar Ul-Hamid, exAnwar Hossaen, "Effects of Supported (nBuCp)2ZrCl2 Catalyst Active-CenterDistribution on Ethylene?1-Hexene Copolymer BackboneHeterogeneity and Thermal Behaviors", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 27, มิถุนายน 2013, หน้า 9359-9373
2011 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exBongsontia, W., exSoares, J.B.P., "Simultaneous deconvolution of molecular weight and chemical composition distribution of ethylene/1-olefin copolymers: Strategy validation and comparison", Macromolecular Reaction Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 11-12, ธันวาคม 2011, หน้า 549-562
Publish Year International Conference 1
2012 exUthane Nanthapoolsub, exKhomwat Saengkhamkhom, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Deconvolution of Molecular Weight Distribution and Chemical Composition Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers Made with Multiple-site-type Catalysts using Genetic Algorithm", International Conference on Polyolefin Characterization , 21 - 24 ตุลาคม 2012, Woodland เทกซัส สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2011 exคมวัชร แสงคำคม, exจารุรัตน์ สัมพันธ์วณิช, exอุเทน นันทพูลทรัพย์, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "ดีคอนโวลูชั่นของการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลและปริมาณมอนอเมอร์ร่วมโดยเจนเนติกอัลกอริทึม", TIChE 2011, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, สงขลา ประเทศไทย