การพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบการออกแบบเชิงเรขาคณิตของทางแยกต่างระดับ

Publish Year National Conference 1
2011 inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, "ระบบเตือนและจัดการจราจรบริเวณที่มีการก่อสร้างในเขตทางสำหรับระบบขนส่งอัจฉริยะ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 3 (3nd National Safety Engineering Conference), 15 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย