การศึกษาการใช้เครื่อง OVOTEC กำหนดเวลาผสมเทียมในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดแบบกำหนดเวลาผสมเทียม (CO-Synch+CIDR) ต่ออัตราการตั้งท้องและสัดส่วนเพศของลูกในแม่กระบือปลัก