ชีววิทยาของด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus DeGeer) เพื่อการใช้ประโยชน์ในงานนิติกีฏวิทยา

Publish Year National Conference 1
2012 exนววรรณ ปรมัตถ์สกุล, inดร.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน์, อาจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biology of Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae)", การประชมุ วชิ าการแหง่ ชาติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ครัง้ ที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย