การใช้เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันเพื่อเพิ่มความคงตัวให้กับแอสตาแซนธินธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Publish Year International Journal 1
2015 exถกลรัตน์ ทักษิมา, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Astaxanthin encapsulated in beads using ultrasonic atomizerand application in yogurt as evaluated by consumer sensory profile", LWT-Food Science and Technology, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, มิถุนายน - ธันวาคม 2015, หน้า 431-437
Publish Year International Conference 2
2013 exถกลรัตน์ ทักษิมา, exดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ENCAPSULATION OF NUTURAL ASTAXANTHIN AND ITS APPLICATION IN YOGURT", International Symposium 'Marine Bioactive Compounds as Nutraceuticals for food, cosmetics, and pharmaceutical industry', 6 - 9 พฤษภาคม 2013, Ganghneung สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exนางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา, exดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "USE OF ENCAPSULATION TECHNOLOGY TO IMPROVE STABILITY OF NUTURAL ASTAXANTHIN FOR BEING USED AS DIETARY SUPPLEMANT", International Fisheries Symposium-IFS2012, 6 ธันวาคม 2012 - 8 กุมภาพันธ์ 2013, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม