การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "An Alternative to voluted shells for use as octopus traps in Thailand", The 1st Asian Marine Biology Symposium, 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exJohn Bower, exYasunori Sakurai, "เครื่องมือประมงสำหรับจับหมึกสายในจังหวัดอาโอโมริปริเทศญี่ปุ่น", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย