การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการผสมกลับร่วมกับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

Publish Year National Journal 2
2012 exขนิษฐา, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อมรทิพย์ เมืองพรหม, "การหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใกล้ชิดกับยีนที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหมันของเรณูเนื่องจากอุณหภูมิสูงในข้าว (Oryza sativa L.)", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 47-51
2012 exธนพร แหไธสง, exจิรพรรณ ทองสร้อย, exพีระพงษ์ เคหัง, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, "การคัดเลือกข้าวสายพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักนาให้เกิดการกลายในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 52-62