ผลของอิมัลซิไฟเออร์และกระบวนการต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำและกระบวนการเอนแคปซูเลชันของสารออกฤทธิ์

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, exนางสาวธนวรรณ วันทอง, "Tamarind kernel powder, gum arabic and maltodextrin as a novel combination for encapsulating agents of phenolic antioxidants", International Food Research Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 645-652
2013 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, "Interaction of tamarind kernel powder, gum arabic and maltodextrin in aqueous solution and microencapsulated systems", Current Nutrition & Food Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน - กันยายน 2013, หน้า 335-342
Publish Year National Journal 1
2010 exพิชญอร ไหมสุทธิสกุล, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 88-100
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนวรรณ วันทอง, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, "ผลของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม กัมอะราบิคและมอลโตเดกซ์ตรินที่มีต่อประสิทธิภาพการเอนแคปซูเลชันและความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย