การออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนแบบควบคุมตามสายสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเอนก ไกรรอด, "ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยปั๊มแบบเซอร์โวมอเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบการเปิดปิดซ้ำของบานประตูและหน้าต่าง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย