นาโนเอนแคปซูเลชันของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร: ดอกกานพลู ที่เตรียมจากเทคนิคนาโนอิมัลชัน

Publish Year National Conference 1
2012 exนส. นริศา สาลีงาม, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "นาโนอิมัลชันของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร : ดอกกานพลู ที่เตรียมโดยวิธี aqueous titration", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 6-7 ธันวาคม 2555, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย