ผลกระทบของความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียน และความวิตกกังวลต่อการใช้กลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Journal 4
2012 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Proficiency, motivation, and classroom anxiety and their effects on language learning strategies used by Thai EFL learners", Rangsit Journal of Arts and Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 85-98
2012 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Proficiency and Motivation on the Choices of Language Learning Strategies", Journal of English Teaching, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 179-194
2010 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Language Learning Strategy Reported Usage by Thai and Vietnamese EFL Learners ", Electronic Journal of Foreign Language Teaching , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010
2010 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Learners' English Pronunciation Competence: Lesson Learned from Word Stress Assignment", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2010
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Choices of Language Learning Strategies Used by Thai and Vietnamese EFL Learners: Similarities and Differences", Teaching English as a Global Language: Creating and Sharing the Asian Framework of Practice, 6 - 8 สิงหาคม 2010, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม