ศักยภาพของสาบเสือในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว และการสกัดตะกั่วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exRoughjanajirapa, P, exO'Donnell, AG, "The selection of mixed microbial inocula in environmental biotechnology: Example using petroleum contaminated tropical soils", JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2006, หน้า 432-441
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดทองแดง นิกเกิลและสังกะสีในนำ้เสียโดยใช้เถ้าลอยเป็นสารสร้างตะกอน", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท, ปีที่ 6, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 222-232
2013 exอัญชิสา กิมฮง, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสีย้อมจากน้ำเสียโรงงานทอผ้าด้วยส่วนผสมของเถ้าลอยปาล์มน้ำมันผสมกับดินเป็นวัสดุปลูก", อนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 38-51