การพัฒนาคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเทคโนโลยีสรีระเหมาะที่สุด

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Topology optimization of reinforced concrete beams by a spread-over reinforcement model with fixed grid mesh", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 95-100
Publish Year National Journal 1
2008 exอดิสร เปลี่ยนจิตรดี, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแบบสรีระเหมาะที่สุดของคานไม้ประกอบเหล็กในสภาวะประลัย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 3
2013 exThitisan Kerdchairit, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "An Alternative Design for Steel Roof Truss by Topology Optimisation", The forth Tokyo Tech - KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, Tokyo ญี่ปุ่น
2012 exThanit Thanadirek, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Reinforced Concrete Deep Beams by Topology Optimization: Design and Experiment", Tokyo Tech-KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 1 - 2 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exSiradech Surit, "Topology Optimization for Sustainable Development: Case Study", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), 28 - 29 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2013 exธิติศานต์ เกิดชัยฤทธิ์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบทางเลือกของโครงหลังคาเหล็กโดยการประยุกต์ใช้วิธีโทพอโลยีเหมาะที่สุด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 พฤษภาคม - 10 กันยายน 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exธนิตย์ ธนาดิเรก, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบคานถ่ายแรงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุด", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 , 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2011 exจิระพัฒน์ จิระภาพันธ์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การหาสรีระที่เหมาะสุดของคานคอนกรีตอัดแรง", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exเนาวรัตน์ มุ่งเจริญ, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "การทำอิฐก่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับโบราณสถานในประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย