การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลต/แคลเซียมคาร์บอเนตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exจิตระวี สุขเอม, "อิทธิพลของสตาร์ชถั่วเขียวและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งข้าว", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exจินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ, "การเตรียมและสมบัติของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย