อิทธิพลของการเกิดรีโทรเกรเดชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชัน และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลือง โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of extruded snack", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon สาธารณรัฐเกาหลี