การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นฟิล์มขนาดนาโนของผลึก TiO2 ที่เจือด้วยโลหะเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่เป็นมลพิษ ภายใต้แสงยูวีและวิสซิเบิล