ความชุกของหมู่เลือด โลหิตวิทยา และเคมีโลหิต ในสุนัขพันธุ์บางแก้ว

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "Identification and Characterization of Hemoglobin in Thai Bangkaew Dogs using Chromatographic,Electrophoretic and Mass Spectrometric Techniques", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1144-1152
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of DEA 1.1 canine blood group of Thai Bangkaew dog in Thailand", APVC 2012 The Asia Pacific Veterinary Conference, 10 - 12 ตุลาคม 2012, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย