การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exWilawan Chuaboon1, exTiyakhon Chatnaparat, exLawan Kladsuwan, exMalida Shoorin, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Induction of Disease and Drought Resistance in Rice by Pseudomonas fluorescens SP007s", International Conference, 7 พฤศจิกายน 2011, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 2
2011 exติยากร ฉัตรนภารัตน์, exSteven E. Lindow, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ยีน LuxR/Pip gene ของ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ที่ก่อให้เกิดโรคพืชด้วยวิธีคุณภาพ Ice nucleation Reporter และ Overlap Extension Mutagenesis", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุนันทนาถ นุราภักดิ์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "อาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มกิจกรรมการยับยั้งโรคของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ผสม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย