การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว ขนส่ง และเก็บรักษาของข้าวเปลือก