การศึกษาคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการเก็บรักษาของนมแพะ แช่แข็งจากการรีดด้วยมือและเครื่องรีดนม

Publish Year National Journal 3
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพมนต์ จันทร, "การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของนมแพะวันที่ 8 ถึงวันที่ 35 หลังคลอด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 5-12
2019 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาวิณี จำปาคำ, exปฐมา แทนนาค, "อายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพและความปลอดภัยของนมผงขาดมันเนยที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 13-22
2014 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, exนาย ธรรมรัตน์ ชนประเสริฐ, "การศึกษาความเหมือนทางพันธุกรรมของ Bacillus cereus ที่แยกได้จากน้ำนมดิบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมดิบด้วยเทคนิค RAPD-PCR", ว.วิทย.กษ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 89-97
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Composition and Quality of Hand-and Machine-Milked Raw Goat’s Milk", The 1st Asia Dairy Goat Conference, 11 เมษายน 2012, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย