ทุนข้ามชาติต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินภาคเกษตรกรรมและวิถีชีวิตเกษตรกรและชุมชน

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, "การลงทุนของต่างชาติต่อการขายที่ดินภาคเกษตรกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 84-95