การศึกษาคุณลักษณะการปล่อยยา ceftazidime อย่างต่อเนื่องของเม็ดแคลเซียมและ PMMA ในห้องปฏิบัติการ

Publish Year International Journal 1
2013 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of porosity of calcium sulfate beads on ceftazidime elution and in vitro osteogenic properties", Kasetsart J (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 703-714
Publish Year International Conference 1
2012 exวรางคณา กังวานศุภพันธ์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "OPTIMIZED ELUTION OF CEFAZOLIN FROM CALCIUM SULFATE BEADS", International Conference on Veterinary Science, 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2012 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "เม็ดลูกปัดยาเซฟตาซิดิม: คุณสมบัติการปล่อยยาและโครงสร้างทางกายภาพ", VAPT Regional Vetrinary Congress 2012 (VRVC2012), 13 - 16 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวรางคณา กังวาลศุภพันธ์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Bacillus subtilis spore storage of microbioassay for determination of antimicrobials", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Ceftazidime-impregnated calcium sulfate and polymethylmethacrylate beads: sustained releasing devices for treatment of local infections", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 37), 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย