รูปแบบการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์, "รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 30-44