การผลิตเยื่อและกระดาษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน

Publish Year National Journal 1
2015 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "แปรรูปทะลายปาล์มน้ำมันเป็นเยื่อและกระดาษ", เคหการเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2015, หน้า 209-212