การถอดรหัสจีโนมในไมโทคอนเดรียของปูแสม 3 ชนิดในสกุล Episesarma (E. mederi, E. versicolor และ E. singaporense) และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับระบุชนิดและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

Publish Year International Journal 2
2017 exJUTHAMAS SUPPAPAN, exPechsiri, Jamjun, exO-Thong, Sompong, exVanichanon, Arunrat, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีระเกียรติ ทรัพย์มี, "Population Genetic Analysis of Oceanic Paddle Crab (Varuna litterata) in Thailand", Sains Malaysiana, ปีที่ 46, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 2251-2261
2012 exVERAKIAT SUPMEE, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Population Genetics of the Violet Vinegar Crab (Episesarma versicolor) Along the Andaman Sea Coast of Thailand", Zoological Studies, ปีที่ 51, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2012, หน้า 1040-1050
Publish Year National Conference 3
2015 exChonlakran Auychinda, exสพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Species identification of vinegar crabs genus Episesarma using multiplex PCR", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41), 6 - 8 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exDanai Sangthong, exChonlakran Auychinda, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Multiplex PCR Assay for the Identification and Differentiation of Episesarma mederi and other crab species", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗, 14 - 15 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายวีรเกียรติ ทรัพย์มี, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ. ดร.ดานัย แสงทอง, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Single Population of Thai Vinegar Crab (Episesarma mederi) Living in the Gulf of Thailand", the 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย