การติดตามและเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในสัตว์เลี้ยง: ผลกระทบต่อสาธารณสุข

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exธัขเวชช กิมประสิทธิ, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "เชื้ออีโคไลที่สร้างเอนไซม์เบตาแลคแตมแบบขยายแยกจากสุนัขป่วย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 263-267
Publish Year International Conference 3
2013 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exThachawech Kimprasit, "Antimicrobial resistant E. coli isolated from dogs at Kasetsart veterinary teaching hospital.", International Conference of Veterinary Science ICVS 2013, 16 - 18 มกราคม 2013, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exC. Bumrungpun, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA FROM DOGS ISOLATED AT THE VETERINARY DIAGNOSTIC UNIT, KASETSART UNIVERSITY", The ICVS 2011 Scientific Program, 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exThachawech Kimprasit, exManakorn Sukmak, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Extended spectrum beta-lactamase producing E. coli isolated from companion animals in Thailand", The 11th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine(STVM) 2012, 18 - 21 มิถุนายน 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย