การประเมินชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง

Publish Year International Journal 3
2014 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exนิชากมล บานเย็น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ascorbic acid, total phenolics and antioxidant activity of guava leaf extracts", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 367-372
2014 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantification of antioxidant content in fruit of guava germplasm", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 385-390
2014 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlations between fruit size and antioxidant contents in guava", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 407-411
Publish Year National Journal 3
2011 exดลพร ชนานิรมิตผล, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (สารประกอบฟีนอล) และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดของผลฝรั่งอย่างแม่นยำด้วยเทคนิค NIRs", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 307-310
2011 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exจินตนา สมบูรณ์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของตัวทำละลายในการสกัดผลฝรั่งต่อปริมาณวิตามินซี ฟีโนลิค และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 575-578
2011 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และคุณภาพผลของฝรั่งชนิดรับประทานสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 579-582
Publish Year International Conference 3
2011 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantification of Antioxidant Content in Fruit of Guava Germplasm", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation Between Fruit Size and Antioxidant Contents in Guava", The International Symposium on Tropical And Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exนิชากมล บานเย็น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ascorbic Acid, Total Phenolics and Antioxidant Activity of Guava Leaf Extracts", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2012 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exกฤษณ์ กิตติสาร, exปริยาพร ยอดรัก, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและคุณภาพผลฝรั่งพันธุ์ 'แป้นสีทอง' เกรดต่าง ๆ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และคุณภาพผลของฝรั่งชนิดรับประทานสด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exจินตนา สมบูรณ์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดต่อปริมาณวิตามินซี ฟีโนลิค และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระของผลฝรั่ง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย