การผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไม้สนเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

Publish Year National Conference 2
2015 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, exนางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "ผลของการฟอกขาวปราศจากคลอรีนต่อสมบัติของเยื่ออะซิโตโซล์วจากไม้สน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exเตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, exนางสมบูรณ์ ปลื้มปัญญา, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "คุณสมบัติเยื่ออะซิโตโซปของไม้สน 4 ชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย