การศึกษาโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมในแมวพันธุ์ไทยเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Study of Genetic Variation of Captive Asiatic Golden Cat (Pardofelis temminckii) in Thailand Using Domestic Cat(Felis catus) Microsatellite Markers", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 127-133
2011 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Application of DNA Fingerprint for Veterinary Medicine", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 41, ฉบับที่ supplement, กันยายน 2011, หน้า 87-89
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Application of DNA Fingerprint for Veterinary Medicine", The 1st Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction, 30 กันยายน 2011, พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย