การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด

Publish Year National Journal 2
2012 exนายขจรรัฐ ทองโย, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาและการทดสอบเบื้องต้นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43(3), ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 71-74
2011 exขจรรัฐ ทองโย, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42(2), ฉบับที่ พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 57-60
Publish Year International Copyrights 1
2015 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายกฤตภัทร คล้ายรัศมี, "อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้แบบหมุนบิด", Kasetsart University, 2015
Publish Year International Patent 1
2012 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายขจรรัฐ ทองโย, exนายนิติพงษ์ ใจสิน, "โปรแกรมวัดควบคุมการทำงานอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้", Kasetsart University, 2012