ระบบสารสนเทศเพื่อการจำแนกและตรวจติดตามพืชชั้นต่ำสำหรับประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคการประมวลผลด้วยภาพถ่ายในการจำแนกสาหร่ายสีเขียว", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 3 - 5 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย