ก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก : ผลของขนาดกองและการกลับกอง

Publish Year National Conference 2
2012 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, exนายภูมิน กิจเดช, "ผลของขนาดกองและการกลับกองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนางจันทร์จรัส วีรสาร, exพรพรรณ ถีรัตถา, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, "ผลของความชื้นและความลึกของกองปุ๋ยหมักจำลองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย