การจัดการธาตุอาหารพืชนาข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุดดินร้อยเอ็ดและชุดดินเพ็ญในเขตจังหวัดสกลนคร