มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : สถานภาพและทิศทาง